วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ชนิดของคำนาม

คำนามแบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ
1.Singular Noun ( นามเอกพจน์ ) หมายถึง คำนามที่มีจำนวนเป็นสิ่งเดียว หรือคนเดียวจะต้องใช้คำนำหน้านาม a หรือ an เสมอ เช่น
Ø    a  spoon , a dish , a mango , an ox  เป็นต้น
2.Plural  Noun ( นามพหูพจน์ )  หมายถึง  คำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เช่น
Ø   two spoon , four dish, three mangoes , two oxen เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น