วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบหลังเรียน1.  A_____ is a person who delivers letters .
    a. policemen                         b. postman
    c .fireman                            d.  businessman
2.  I want a _____ of noodle .
     a. jug                              b. cup
    c.  glass                           d.  bowl
3. They are ___________ .
     a.  orange                      b. buffalo
     c.  oxen                          d. mango
4. Those ________ are doctors .
    a. girl                            b.  woman
    c. men                           d. boy
5. When I have got a toothache,  I go to see a_____________.
   a.  doctor                         b.  dentist
   c.  nurse                          d. medicine


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น