วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

Nouns (คำนาม )

                                            บทเรียนภาษาอังกฤษ   เรื่องNouns ( คำนาม )


                          วัตถุประสงค์
                 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องคำนาม ( nouns ) ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง
                2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
                   ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย
               3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ฝึกหัดและทดสอบความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ
               4.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและถูกต้องในวิชาภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบก่อนเรียน

                                   1.  A_____ is a person who delivers letters .
                                        a. policemen                         b. postman
                                        c .fireman                            d.  businessman
                                   2.  I want a _____ of noodle .
                                         a. jug                               b. cup
                                         c.  glass                           d.  bowl
                                   3. They are ___________ .
                                       a.  orange                      b. buffalo
                                      c.  oxen                          d. mango
                                  4. Those ________ are doctors .
                                       a. girl                            b.  woman
                                       c. men                           d. boy
                                 5. When I have got a toothache,  I go to see a_____________.
                                      a.  doctor                         b.  dentist
                                      c.  nurse                          d. medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น