วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ประเภทของคำนาม

ประเภทของคำนาม
1.   Countable Noun  (นามที่นับจำนวนได้ )ได้แก่ นามทั่วไปทั้งเอกพจน์และพหูพจน์  และคำนามที่รวมเป็นหมู่เป็นพวก
2.   Uncountable Noun  (นามที่นับจำนวนไม่ได้) นามที่หมายถึงมวลสารของวัตถุ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว เป็นต้น

การใช้ There is , There are
There is แปลว่า มี ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่นับได้ และคำนามที่นับไม่ได้
เช่น There is a cup on the table.
There is     } singular noun
                }  uncountable noun
There  are แปลว่า มี ใช้กับคำนามพหูพจน์    เช่น There are  three boys in the room .
There is    ใช้กับ    plural nouns
การใช้ This is, These are   .  That is, Those are
This is, That is      ใช้กับ    singular noun และคำนามที่นับไม่ได้
These are , Those  are    ใช้กับ   singular noun และคำนามที่นับไม่ได้
เช่น  -  That is a book .
         -These are books .
There  are แปลว่า มี ใช้กับคำนามพหูพจน์
เช่น   - There are  three boys in the room .
         - There is    ใช้กับ    plural nouns

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น